POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1. DISPOZIȚII GENERALE

1. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-uluiwww.acdoctor.shop este societatea Bridge Solutions Hub S.A. cu sediul în Varșovia, strada Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varșovia, înregistrată în registrul antreprenorilor ținut de Tribunalul Districtual din Varșovia, Departamentul Economic XIII al Registrului Național al Instanțelor de judecată, cu nr. KRS: 0000887045, nr. REGON: 142524552, nr. NIP: 5222967030, capital social în valoare de 1505000.00 PLN, adresa de e-mail: contact@acdoctor.shop,(denumit în continuare"Administrator" sau"Bridge Solutions Hub S.A.").

(2) Datele cu caracter personal colectate de către Administrator prin intermediul site-ului web sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (denumit în continuare:"RODO" și Legea privind protecția datelor cu caracter personal din 10 mai 2018. (Monitorul Oficial 2018, poziția 1000, cu modificările ulterioare).

§ 2 . TIPUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL COLECTĂRII DATELOR

(1) Administratorul prelucrează date cu caracter personal prin intermediul site-ului acdoctor.shop , în special pentru:

(a) primirea și îndeplinirea comenzilor pentru achiziționarea de produse (art. 6(1)(b) RODO) - indiferent de metoda de primire a acestor comenzi, inclusiv prin intermediul magazinului online la adresawww.acdoctor.shop (denumit în continuare:"Magazinul online");

b) furnizarea de servicii de garanție [articolul 6(1)(b) RODO];

c) decontarea fiscală a achizițiilor efectuate [articolul 6(1)(c) RODO în legătură cu Legea privind impozitul pe profit și Legea privind taxa pe valoarea adăugată];

d) salvgardarea și afirmarea creanțelor potențiale [articolul 6 alineatul (1) litera (f) RODO],

e) marketingul direct: al produselor sau serviciilor Bridge Solutions Hub S.A. și anexarea de materiale promoționale ale partenerilor de afaceri ai Bridge Solutions Hub S.A. în corespondență. (art. 6(1)(f) RODO),

f) efectuarea de comunicări de marketing prin intermediul echipamentelor terminale de telecomunicații (articolul 172 din Legea telecomunicațiilor);

g) să păstrăm o listă de obiecții la prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing, în cazul în care ne prezentați o astfel de obiecție [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RODO, coroborat cu articolul 21 alineatul (3) din RODO].

h) pentru a purta corespondență cu clienții sau potențialii clienți și pentru a răspunde la întrebările adresate de aceștia în legătură cu contactul lor, inclusiv prin intermediul formularului de contact de pe site-ul web al magazinului online [articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau (f) RODO];

i) executarea contractelor încheiate și menținerea contului utilizatorului în magazinul online [articolul 6 alineatul (1) litera (b) RODO în legătură cu Legea privind furnizarea de servicii electronice];

j) activități analitice și statistice cu privire la utilizarea Magazinului online de către utilizatorii Magazinului online [articolul 6 alineatul (1) litera (f) RODO].

(2) Administratorul prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal ale utilizatorului: numele, prenumele și sexul, adresa de e-mail, numărul de telefon de contact, adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul localului, codul poștal, localitatea, țara), adresa de reședință/societatea comercială/sediul social, adresa IP, alte date legate de executarea contractului - de exemplu, numărul contului bancar). În plus, sunt stocate și următoarele date: istoricul achizițiilor (necesar, printre altele, pentru furnizarea de servicii de garanție pentru produsele achiziționate și pentru corespondența cu clienții), informații privind modul în care utilizatorii navighează în magazinul online.

(3) Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt stocate de către Administrator:

(a) în cazul în care baza prelucrării datelor este executarea unui contract, atât timp cât este necesar pentru executarea contractului și, ulterior, pentru o perioadă corespunzătoare perioadei de prescripție a creanțelor. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, perioada de prescripție este de șase ani, iar pentru cererile de executare periodică și cererile legate de desfășurarea unei activități comerciale, de trei ani.

b) în cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, atât timp cât consimțământul nu este revocat, iar după revocarea consimțământului, pentru o perioadă de timp corespunzătoare perioadei de prescripție a creanțelor pe care administratorul le poate ridica și care pot fi ridicate împotriva sa. Cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-o dispoziție specifică, perioada de prescripție este de șase ani, iar pentru creanțele privind executarea periodică și creanțele legate de desfășurarea activității comerciale - de trei ani.

(4) La utilizarea site-ului web, pot fi colectate informații suplimentare, în special: adresa IP atribuită computerului utilizatorului sau adresa IP externă a furnizorului de internet, numele domeniului, tipul de browser, ora de acces, tipul sistemului de operare.

Datele de navigare pot fi, de asemenea, colectate de la utilizatori, inclusiv informații despre linkurile și referințele pe care aceștia aleg să facă clic sau alte acțiuni pe care le întreprind pe site-ul web. Temeiul juridic pentru astfel de activități este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO] de a facilita utilizarea serviciilor furnizate pe cale electronică și de a îmbunătăți funcționalitatea acestor servicii.

(6) Furnizarea datelor cu caracter personal de către utilizator este voluntară, cu toate că nerespectarea furnizării datelor cu caracter personal menționate anterior, necesare pentru plasarea și executarea unei comenzi, duce la imposibilitatea de a plasa o comandă. Furnizarea datelor cu caracter personal ne permite, de asemenea, să desfășurăm activități de marketing direct în numele dumneavoastră.

(7) Datele cu caracter personal vor fi, de asemenea, prelucrate în mod automatizat sub formă de profilare, cu condiția ca dvs. să vă dați consimțământul în acest sens în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RODO. Consecința creării de profiluri va fi atribuirea unui profil unei persoane pentru a lua decizii în ceea ce o privește sau pentru a analiza sau prezice preferințele, comportamentul și atitudinile acesteia.

(8) Operatorul acordă o atenție deosebită protejării intereselor persoanelor vizate și se asigură, în special, că datele pe care le colectează sunt:

(a) prelucrate în mod legal,

b) colectate în scopuri specificate și legitime și nu sunt supuse unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri,

c) substanțial corecte și adecvate în raport cu scopurile în care sunt prelucrate și stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp nu mai lungă decât cea necesară pentru atingerea scopului prelucrării.

§ 3. PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Datele cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi furnizate următorilor destinatari sau categorii de destinatari: furnizori, prestatori de servicii ai Societății, depozitul în care sunt depozitate bunurile și sunt ambalate coletele către Clienți, Biroul de servicii pentru clienți, Centrul de logistică, operatorii poștali și companiile de curierat care livrează colete către Clienți în numele Bridge Solutions Hub S.A., furnizori externi specializați în furnizarea de servicii de marketing (de exemplu, agenții de marketing) în legătură cu proiectarea, planificarea și plasarea de reclame, bănci și companii de colectare a creanțelor, companii juridice sau de consultanță care furnizează Bridge Solutions Hub S.A. servicii financiare profesionale.

(2) În cazul unui Client care face o achiziție din Magazinul online, destinatarul datelor este și furnizorul de găzduire. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt stocate exclusiv în Spațiul Economic European (SEE).

§ 4. DREPTUL DE A CONTROLA, ACCESA ȘI CORECTA PROPRIILE DATE

(1) Persoana vizată are dreptul de acces la conținutul datelor sale cu caracter personal și dreptul la rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

2 Temeiul juridic al cererii utilizatorului:

(a) Accesul la datele cu caracter personal - articolul 15 din RODO

(b) Corectarea datelor - articolul 16 RODO.

c) Ștergerea datelor (așa-numitul drept de a fi uitat )- articolul 17 RODO.

(d) Restricționarea prelucrării - articolul 18 RODO.

(e) Portabilitatea datelor - articolul 20 RODO.

f) Obiecție - articolul 21 RODO.

(g) Retragerea consimțământului- articolul 7 alineatul (3) RODO.

(3) Pentru a vă exercita drepturile menționate la punctul (2), puteți trimite un e-mail relevant la adresa: contact@acdoctor.shop.

(4) În situația în care utilizatorul își exercită dreptul care rezultă din drepturile de mai sus, administratorul se conformează cererii sau refuză să se conformeze imediat, dar nu mai târziu de o lună de la primirea acesteia. Cu toate acestea, în cazul în care - din cauza complexității cererii sau a numărului de cereri - administratorul nu va putea da curs cererii în termen de o lună, acesta va da curs cererii în următoarele două luni, informând în prealabil utilizatorul, în termen de o lună de la primirea cererii, cu privire la prelungirea preconizată a termenului și la motivele care o justifică.

(5) În cazul în care se stabilește că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă dispozițiile RODO, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere direct la autoritatea de supraveghere: Președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal, Strada Stawki nr. 2, 00-193 Varșovia.

6 Vom prelucra datele dvs. pentru următoarele perioade:

(a) executarea contractelor încheiate pentru furnizarea de produse - pentru perioada de executare a contractului și pentru perioada de prescripție a creanțelor specificate în legislația relevantă;

b) executarea obligațiilor de garanție - în conformitate cu perioada de garanție rezultată din Regulamentul Magazinului pe Internet - disponibil pe site-ulwww.acdoctor.shop (în continuare:"Regulamentul Magazinului") și legislația relevantă.

c) decontarea fiscală a vânzărilor - pentru o perioadă de 5 ani de la sfârșitul anului fiscal în care a fost efectuată vânzarea;

d) marketingul produselor și serviciilor noastre - pentru o perioadă de până la 5 ani de la ultima achiziție; aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. în scopuri de marketing și de a vă retrage consimțământul în acest sens în orice moment;

e) efectuarea de comunicări de marketing - până când vă retrageți consimțământul pentru un astfel de contact sau vă opuneți prelucrării datelor dvs. în scopuri de marketing;

f) afirmarea sau apărarea împotriva reclamațiilor - în acest scop, prelucrăm datele dvs. dacă nu plătiți produsele pe care le-ați achiziționat sau dacă înaintați reclamații împotriva noastră - până când cazul este soluționat sau până când termenul de prescripție pentru reclamații a expirat;

g) pentru a menține o listă de obiecții la prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing - până când vă retrageți obiecția [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RODO coroborat cu articolul 21 alineatul (3) din RODO].

h) răspunsul la întrebările dvs. prin intermediul formularului de contact - pe durata corespondenței propriu-zise și, ulterior, pentru o perioadă de 24 de luni,

i) utilizarea unui cont în Magazinul online - pentru perioada în care Clientul are un cont în Magazinul online, în conformitate cu termenii și condițiile acestuia; după ștergerea contului de către Client, putem prelucra în continuare datele Clientului în scopul apărării împotriva reclamațiilor, dacă acest lucru este justificat de circumstanțe;

j) activități analitice și statistice cu privire la utilizarea Magazinului online - pentru o perioadă suplimentară de 24 de luni,

§ 5. COOKIES

1 Site-ul web utilizează fișiere "cookies".

(2) Instalarea de "cookies" este necesară pentru furnizarea corespunzătoare a serviciilor pe site-ul web. Fișierele "cookies" conțin informații necesare pentru buna funcționare a site-ului web și oferă, de asemenea, posibilitatea de a elabora statistici generale privind vizitele pe site-ul web. Cookie-urile și tehnologiile similare nu afectează în mod negativ funcționarea dispozitivului pe care sunt plasate. Utilizarea lor nu determină nicio modificare a configurației dispozitivului sau a software-ului instalat pe acesta. Informațiile obținute prin cookie-uri și tehnologii similare pot fi dezvăluite, în funcție de fișierul/tehnologia specifică: furnizorilor de servicii legate de administrarea site-ului nostru, furnizorilor de soluții de analiză a datelor, furnizorilor de servicii de marketing online, platformelor de social media, furnizorilor de servicii de plată.

(3) Tipurile de "cookie-uri" utilizate pe site-ul web sunt: cookie-uri de sesiune și cookie-uri permanente

a) "Cookie-urile" de "sesiune" sunt fișiere temporare care sunt stocate pe echipamentul terminal al utilizatorului până când acesta se deconectează (părăsește site-ul web).

b) "Cookie-urile" "permanente" sunt stocate pe echipamentul terminal al utilizatorului pentru perioada de timp specificată în parametrii "cookie-urilor" sau până când sunt șterse de către utilizator.

(4) Administratorul utilizează propriile "cookies" pentru a înțelege mai bine modul în care utilizatorul interacționează cu conținutul site-ului web. Cookie-urile colectează informații despre utilizarea site-ului web de către utilizator, tipul de site web de pe care a fost redirecționat utilizatorul, precum și numărul de vizite și durata vizitei utilizatorului pe site-ul web. Aceste informații nu înregistrează date personale specifice despre utilizator, dar sunt utilizate pentru a întocmi statistici privind utilizarea site-ului web.

(5) Utilizatorul are dreptul de a decide cu privire la accesul cookie-urilor în calculatorul său, selectându-le în prealabil în fereastra browserului său. Informații detaliate cu privire la posibilitatea și gestionarea cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului (browser-ului).

§ 6. DISPOZIȚII FINALE

(1) Prezentul document intră în vigoare la data de 30 martie 2023.

(2) Prezentul document va fi adoptat de către Consiliul de Administrație al Bridge Solutions Hub S.A. și va face obiectul unei revizuiri periodice în scopul actualizării, în special în cazul modificării reglementărilor legale

(3) Administratorul va aplica măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal prelucrate, adecvate riscurilor și categoriilor de date protejate și, în special, pentru a proteja datele împotriva accesului la acestea de către persoane neautorizate, împotriva preluării lor de către o persoană neautorizată, împotriva prelucrării lor cu încălcarea reglementărilor aplicabile, precum și împotriva modificării, pierderii, deteriorării sau distrugerii lor.

(4) Administratorul asigură măsuri tehnice adecvate pentru a împiedica persoanele neautorizate să obțină și să modifice datele cu caracter personal transmise pe cale electronică.

(5) În ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate de prezenta politică de confidențialitate, dispozițiile RODO și alte dispoziții relevante ale legislației poloneze se aplică în mod corespunzător.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Sau Reset password