PRIVACYBELEID

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1. ALGEMENE BEPALINGEN

1. De beheerder van de persoonsgegevens verzameld via de websitewww.acdoctor.shop is de vennootschap Bridge Solutions Hub S.A. , gevestigd te Warschau, Zygmunta Vogla 2A Street, 02-963 Warschau, ingeschreven in het ondernemersregister van de rechtbank van Warschau, XIII Economic Department of the National Court Register, onder KRS nr.: 0000887045, REGON nr.: 142524552, NIP nr.: 5222967030, aandelenkapitaal ten bedrage van 1505000,00 PLN, e-mailadres: contact@acdoctor.shop,(hierna"Beheerder" of"Bridge Solutions Hub S.A." genoemd).

(2) De persoonsgegevens die door de beheerder via de website worden verzameld, worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), (hierna: "RODO") en de Wet bescherming persoonsgegevens van 10 mei 2018. (Staatsblad 2018, item 1000, zoals gewijzigd).

§ 2 . SOORT VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS, DOEL EN OMVANG VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

(1) De beheerder verwerkt persoonsgegevens via de website acdoctor.shop , met name voor:

(a) de ontvangst en uitvoering van bestellingen voor de aankoop van producten (art. 6, lid 1, onder b) RODO) - ongeacht de wijze van ontvangst van deze bestellingen, ook via de online shop www.acdoctor.shop (hierna:"Online Shop");

b) het verlenen van garantiediensten (artikel 6, lid 1, onder b), RODO);

c) de fiscale afwikkeling van gedane aankopen (artikel 6, lid 1, sub c RODO in verband met de Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet op de omzetbelasting);

d) het veiligstellen en doen gelden van mogelijke vorderingen (art. 6 lid 1 sub f RODO),

e) direct marketing: van producten of diensten van Bridge Solutions Hub S.A. en het bijvoegen van promotiemateriaal van zakelijke partners van Bridge Solutions Hub S.A. in de post. (Artikel 6, lid 1, onder f) RODO),

f) het uitvoeren van marketingcommunicatie via telecommunicatie-eindapparatuur (artikel 172 van de Telecommunicatiewet);

g) om een lijst van bezwaren tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden bij te houden indien u een dergelijk bezwaar bij ons kenbaar maakt (artikel 6, lid 1, onder c), RODO, juncto artikel 21, lid 3, RODO).

h) het voeren van correspondentie met klanten of potentiële klanten en het beantwoorden van door hen gestelde vragen in verband met hun contact, ook via het contactformulier op de website van de Online Shop (artikel 6, lid 1, onder a) of f) RODO);

i) de uitvoering van gesloten overeenkomsten en het onderhoud van het account van de gebruiker in de Online Shop (artikel 6, lid 1, onder b) RODO in verband met de Wet op de elektronische dienstverlening);

j) analytische en statistische activiteiten met betrekking tot het gebruik van de Online Shop door gebruikers van de Online Shop (artikel 6, lid 1, onder f) RODO).

(2) De beheerder verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van de gebruiker: voor- en achternaam en geslacht, e-mailadres, telefoonnummer van contactpersonen, afleveradres (straat, huisnummer, pandnummer, postcode, plaats, land), adres van woonplaats/bedrijf/vestiging, IP-adres, andere gegevens in verband met de uitvoering van het contract - bijv. bankrekeningnummer). Daarnaast worden ook de volgende gegevens opgeslagen: aankoopgeschiedenis (onder andere nodig voor het verlenen van garantie op gekochte producten en voor correspondentie met klanten), informatie over de manier waarop gebruikers door de Online Store navigeren.

(3) De persoonsgegevens van gebruikers worden door de beheerder opgeslagen:

(a) wanneer de grondslag voor de gegevensverwerking de uitvoering van een overeenkomst is, zolang dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, en daarna gedurende een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van de vorderingen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, bedraagt de verjaringstermijn zes jaar, en voor vorderingen wegens periodieke nakoming en vorderingen in verband met de uitoefening van een beroepsactiviteit drie jaar.

b) indien de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, zolang de toestemming niet wordt herroepen, en na herroeping van de toestemming gedurende een termijn die overeenstemt met de verjaringstermijn van de vorderingen die de beheerder kan instellen en die tegen hem kunnen worden ingesteld. Tenzij in een specifieke bepaling anders is bepaald, bedraagt de verjaringstermijn zes jaar, en voor vorderingen in verband met periodieke prestaties en vorderingen in verband met de uitoefening van zakelijke activiteiten - drie jaar.

(4) Bij het gebruik van de Website kan aanvullende informatie worden verzameld, met name: het IP-adres dat aan de computer van de gebruiker is toegewezen of het externe IP-adres van de internetprovider, de domeinnaam, het type browser, de toegangstijd en het type besturingssysteem.

Er kunnen ook navigatiegegevens worden verzameld van gebruikers, waaronder informatie over links en verwijzingen waarop zij klikken of andere handelingen die zij verrichten op de Website. De rechtsgrondslag voor dergelijke activiteiten is het legitieme belang van de beheerder (artikel 6, lid 1, onder f), RODO) om het gebruik van de elektronisch aangeboden diensten te vergemakkelijken en de functionaliteit van deze diensten te verbeteren.

(6) De verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker is vrijwillig, hoewel het niet verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens die nodig zijn om een bestelling te plaatsen en uit te voeren, resulteert in de onmogelijkheid om een bestelling te plaatsen. Het verstrekken van persoonsgegevens stelt ons ook in staat om in uw naam direct marketingactiviteiten te ondernemen.

(7) Persoonsgegevens worden ook op geautomatiseerde wijze verwerkt in de vorm van profilering, mits u hiermee instemt op basis van artikel 6, lid 1, onder a) RODO. Profilering heeft tot gevolg dat aan een persoon een profiel wordt toegekend om beslissingen over hem te nemen of zijn voorkeuren, gedrag en attitudes te analyseren of te voorspellen.

(8) De voor de verwerking verantwoordelijke ziet er in het bijzonder op toe dat de belangen van de betrokkenen worden beschermd en zorgt er met name voor dat de door hem verzamelde gegevens

(a) rechtmatig worden verwerkt

b) voor welbepaalde, legitieme doeleinden worden verzameld en niet worden onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met die doeleinden,

c) in wezen juist en adequaat zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, en niet langer worden opgeslagen in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan voor de verwezenlijking van het doel van de verwerking noodzakelijk is.

§ 3. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

(1) De persoonsgegevens van Gebruikers kunnen worden verstrekt aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers: leveranciers, dienstverleners van het Bedrijf, het magazijn waar goederen worden opgeslagen en pakketten aan Klanten worden verpakt, het Customer Service Office, het Logistiek Centrum, postbedrijven en koeriersbedrijven die namens Bridge Solutions Hub S.A. pakketten aan Klanten bezorgen, externe leveranciers die gespecialiseerd zijn in het leveren van marketingdiensten (bijv. marketingbureaus) in verband met het ontwerpen, plannen en plaatsen van advertenties, banken en incasso-, juridische of adviesbedrijven die Bridge Solutions Hub S.A. professionele financiële diensten verlenen.

(2) In het geval van een Klant die een aankoop doet in de Online Shop, is de ontvanger van de gegevens ook de hosting provider. De persoonsgegevens van gebruikers worden uitsluitend in de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.

§ 4. HET RECHT OP CONTROLE, TOEGANG EN CORRECTIE VAN DE EIGEN GEGEVENS

(1) De betrokkene heeft het recht op toegang tot de inhoud van zijn/haar persoonsgegevens en het recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, het recht op gegevensportabiliteit, het recht op bezwaar, het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

2 Rechtsgronden voor het verzoek van de gebruiker:

(a) Toegang tot persoonsgegevens - artikel 15 RODO

(b) Correctie van gegevens - artikel 16 RODO.

c) Verwijdering van gegevens (het zogenaamde recht om vergeten te worden) - artikel 17 RODO.

(d) Beperking van de verwerking - artikel 18 RODO.

(e) Gegevensportabiliteit - artikel 20 RODO.

f) Bezwaar - artikel 21 RODO.

(g) Intrekking van toestemming - artikel 7, lid 3, RODO.

(3) Om de in punt (2) genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een relevante e-mail sturen naar: contact@acdoctor.shop.

(4) In de situatie waarin de gebruiker het uit de bovenstaande rechten voortvloeiende recht uitoefent, zal de beheerder het verzoek onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst ervan, inwilligen of weigeren in te willigen. Indien de beheerder echter - wegens de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken - niet binnen een maand aan het verzoek kan voldoen, zal hij het verzoek binnen de volgende twee maanden inwilligen, waarbij hij de gebruiker vooraf, binnen een maand na ontvangst van het verzoek, in kennis stelt van de voorgenomen verlenging van de termijn en de redenen daarvoor.

(5) Indien wordt vastgesteld dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de RODO, heeft elke betrokkene het recht rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, Stawki Street 2, 00-193 Warschau.

6 Wij verwerken uw gegevens voor de volgende periodes:

(a) uitvoering van gesloten contracten voor de levering van producten - gedurende de periode van uitvoering van het contract en gedurende de periode van verjaring van claims die in de relevante wetgeving is vastgelegd;

b) uitvoering van garantieverplichtingen - in overeenstemming met de garantieperiode die voortvloeit uit het reglement van de Internet Shop - beschikbaar op de websitewww.acdoctor.shop (hierna:"reglement van de Shop") en de relevante wetgeving.

c) fiscale afwikkeling van de verkoop - gedurende een periode van 5 jaar vanaf het einde van het belastingjaar waarin de verkoop plaatsvond;

d) marketing van onze producten en diensten - gedurende een periode van maximaal 5 jaar na uw laatste aankoop; u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden en om uw toestemming in dit verband te allen tijde in te trekken;

e) het uitvoeren van marketingcommunicatie - totdat u uw toestemming voor een dergelijk contact intrekt of u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden;

f) het doen gelden of verdedigen van claims - voor dit doel verwerken wij uw gegevens als u niet betaalt voor de producten die u hebt gekocht, of als u claims tegen ons indient - totdat de zaak is geregeld of de verjaringstermijn voor claims is verstreken;

g) het bijhouden van een lijst met bezwaren tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden - totdat u uw bezwaar intrekt (artikel 6, lid 1, onder c), van de RODO juncto artikel 21, lid 3, van de RODO).

h) het beantwoorden van uw vragen via het contactformulier - voor de duur van de correspondentie zelf en daarna voor een periode van 24 maanden,

i) gebruik van een account in de Online Shop - gedurende de periode dat de Klant een account heeft in de Online Shop, in overeenstemming met de voorwaarden daarvan; na het verwijderen van het account door de Klant, kunnen wij de gegevens van de Klant nog steeds verwerken ten behoeve van de verdediging tegen claims, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen;

j) analytische en statistische activiteiten met betrekking tot het gebruik van de Online Shop - gedurende een periode van 24 maanden,

§ 5. COOKIES

1 De Website maakt gebruik van "cookies".

(2) De installatie van cookies is noodzakelijk voor een goede dienstverlening op de Website. De "cookies"-bestanden bevatten informatie die nodig is voor de goede werking van de Website, en ze bieden ook de mogelijkheid om algemene statistieken van het websitebezoek te ontwikkelen. Cookies en soortgelijke technologieën hebben geen negatieve invloed op de werking van het apparaat waarop ze worden geplaatst. Het gebruik ervan leidt niet tot wijzigingen in de configuratie van het apparaat of de software die op het apparaat is geïnstalleerd. De via cookies en soortgelijke technologieën verkregen informatie kan worden bekendgemaakt, afhankelijk van het specifieke bestand/de specifieke technologie: aan aanbieders van diensten in verband met het beheer van onze website, aanbieders van oplossingen voor gegevensanalyse, aanbieders van online marketingdiensten, platforms voor sociale media, aanbieders van betalingsdiensten.

(3) De soorten "cookies" die op de Website worden gebruikt zijn: sessiecookies en permanente cookies

a) "Sessie" "cookies" zijn tijdelijke bestanden die op de eindapparatuur van de gebruiker worden opgeslagen totdat de gebruiker uitlogt (de website verlaat).

b) "Permanente" "cookies" worden op de eindapparatuur van de gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die in de parameters van de "cookies" is aangegeven of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.

(4) De beheerder gebruikt zijn eigen cookies om beter te begrijpen hoe de gebruiker met de inhoud van de website omgaat. De cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website door de gebruiker, het type website van waaruit de gebruiker werd doorgestuurd en het aantal bezoeken en de duur van het bezoek van de gebruiker aan de website. Deze informatie registreert geen specifieke persoonsgegevens van de gebruiker, maar wordt gebruikt om statistieken over het gebruik van de website op te stellen.

(5) De gebruiker heeft het recht om over de toegang van cookies tot zijn computer te beslissen door deze vooraf in zijn browservenster te selecteren. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid en behandeling van cookies is beschikbaar in de instellingen van uw software (browser).

§ 6. SLOTBEPALINGEN

(1) Dit document wordt van kracht op 30 maart 2023.

(2) Dit document wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van Bridge Solutions Hub S.A. en wordt periodiek herzien met het oog op actualisering, met name in geval van wijzigingen in de wettelijke voorschriften.

(3) De beheerder zal technische en organisatorische maatregelen toepassen om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen die in overeenstemming is met de risico's en de categorieën van beschermde gegevens, en in het bijzonder om de gegevens te beschermen tegen toegang voor onbevoegden, tegen overname door een onbevoegde persoon, tegen verwerking in strijd met de toepasselijke regelgeving en tegen wijziging, verlies, beschadiging of vernietiging.

(4) De beheerder zorgt voor passende technische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden elektronisch verzonden persoonsgegevens verkrijgen en wijzigen.

(5) In aangelegenheden die niet door dit privacybeleid worden geregeld, zijn de bepalingen van de RODO en andere relevante bepalingen van het Poolse recht van toepassing.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password