ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1. ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

1. Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπουwww.acdoctor.shop είναι η εταιρεία Bridge Solutions Hub S.A. με έδρα στη Βαρσοβία, Zygmunta Vogla 2A Street, 02-963 Βαρσοβία, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βαρσοβίας, XIII Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθμό KRS: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 5222967030, μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1505000,00 PLN, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@acdoctor.shop,(εφεξής καλούμενη"Διαχειριστής" ή"Bridge Solutions Hub S.A.").

(2) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον Διαχειριστή μέσω του ιστότοπου υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), (εφεξής:"RODO") και τον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 10ης Μαΐου 2018. (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2018, σημείο 1000, όπως τροποποιήθηκε).

§ 2 . ΕΊΔΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΣΚΟΠΌΣ ΚΑΙ ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

(1) Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστότοπου acdoctor. shop, ιδίως για:

(α) τη λήψη και την εκτέλεση παραγγελιών για την αγορά προϊόντων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) RODO) - ανεξάρτητα από τον τρόπο λήψης των εν λόγω παραγγελιών, μεταξύ άλλων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στη διεύθυνσηwww.acdoctor.shop (εφεξής:"Ηλεκτρονικό κατάστημα"),

β) την παροχή υπηρεσιών εγγύησης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) RODO),

γ) τον φορολογικό διακανονισμό των αγορών που πραγματοποιούνται (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) RODO σε σχέση με τον νόμο περί φόρου εισοδήματος εταιρειών και τον νόμο περί φόρου προστιθέμενης αξίας),

δ) τη διασφάλιση και διεκδίκηση πιθανών απαιτήσεων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO),

ε) την άμεση εμπορική προώθηση: των προϊόντων ή υπηρεσιών της Bridge Solutions Hub S.A. και την επισύναψη διαφημιστικού υλικού των επιχειρηματικών εταίρων της Bridge Solutions Hub S.A. στο ταχυδρομείο. (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO),

στ) για τη διεξαγωγή επικοινωνιών μάρκετινγκ μέσω τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (άρθρο 172 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών),

ζ) να τηρούμε κατάλογο αντιρρήσεων για την επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ, εάν μας υποβάλλετε τέτοια αντίρρηση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) RODO, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παράγραφος 3 RODO).

η) για τη διεξαγωγή αλληλογραφίας με πελάτες ή δυνητικούς πελάτες και για την απάντηση των ερωτήσεών τους σε σχέση με την επικοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στ) RODO),

θ) την εκτέλεση των συναφθεισών συμφωνιών και τη διατήρηση του λογαριασμού του χρήστη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) RODO σε συνδυασμό με τον νόμο περί παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών),

ι) αναλυτικές και στατιστικές δραστηριότητες όσον αφορά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τους χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO).

(2) Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του χρήστη: όνομα και επώνυμο και φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση παράδοσης (οδός, αριθμός σπιτιού, αριθμός καταστήματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση κατοικίας/επιχείρησης/εγκατάστασης, διεύθυνση IP, άλλα δεδομένα που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης - π.χ. αριθμός τραπεζικού λογαριασμού). Επιπλέον, αποθηκεύονται επίσης τα ακόλουθα δεδομένα: ιστορικό αγορών (απαραίτητο, μεταξύ άλλων, για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης για τα αγορασθέντα προϊόντα και για την αλληλογραφία με τους πελάτες), πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης των χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(3) Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται από τον Διαχειριστή:

(α) όταν η βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι η εκτέλεση σύμβασης, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και στη συνέχεια για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην περίοδο παραγραφής των αξιώσεων. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά, η περίοδος παραγραφής είναι έξι έτη και για τις απαιτήσεις για περιοδική εκτέλεση και τις απαιτήσεις που αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τρία έτη.

β) όταν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση, για όσο διάστημα δεν ανακαλείται η συγκατάθεση, και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην περίοδο παραγραφής των αξιώσεων που μπορεί να εγείρει ο Διαχειριστής και που μπορεί να εγερθεί εναντίον του. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη, η περίοδος παραγραφής είναι έξι έτη, και για τις απαιτήσεις για περιοδική εκτέλεση και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας - τρία έτη.

(4) Κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου, ενδέχεται να συλλέγονται πρόσθετες πληροφορίες, ιδίως: η διεύθυνση IP που αποδίδεται στον υπολογιστή του χρήστη ή η εξωτερική διεύθυνση IP του παρόχου διαδικτύου, το όνομα τομέα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο χρόνος πρόσβασης, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος.

Μπορεί επίσης να συλλέγονται δεδομένα πλοήγησης από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με συνδέσμους και αναφορές που επιλέγουν να κάνουν κλικ ή άλλες ενέργειες που πραγματοποιούν στον Ιστότοπο. Η νομική βάση για τις δραστηριότητες αυτές είναι το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO) για τη διευκόλυνση της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά και για τη βελτίωση της λειτουργικότητας αυτών των υπηρεσιών.

(6) Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον χρήστη είναι προαιρετική, αν και η μη παροχή των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση και εκτέλεση μιας παραγγελίας έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία τοποθέτησης μιας παραγγελίας. Η παροχή προσωπικών δεδομένων μας επιτρέπει επίσης να αναλάβουμε δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ για λογαριασμό σας.

(7) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο με τη μορφή κατάρτισης προφίλ, εφόσον συναινείτε σε αυτό βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του RODO. Συνέπεια της κατάρτισης προφίλ θα είναι η απόδοση ενός προφίλ σε ένα πρόσωπο προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που το αφορούν ή να αναλυθούν ή να προβλεφθούν οι προτιμήσεις, η συμπεριφορά και οι στάσεις του.

(8) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων και διασφαλίζει ιδίως ότι τα δεδομένα που συλλέγει είναι

(α) υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία,

β) συλλέγονται για συγκεκριμένους, νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς,

γ) είναι ουσιαστικά ορθά και επαρκή σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας.

§ 3. ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

(1) Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μπορούν να παρέχονται στους ακόλουθους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών: προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών της Εταιρείας, η αποθήκη όπου αποθηκεύονται τα εμπορεύματα και συσκευάζονται τα δέματα προς τους πελάτες, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών, το Κέντρο Logistics, ταχυδρομικοί φορείς και εταιρείες ταχυμεταφορών που παραδίδουν δέματα στους πελάτες για λογαριασμό της Bridge Solutions Hub S.A., εξωτερικοί προμηθευτές που ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ (π.χ. εταιρείες μάρκετινγκ) σε σχέση με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την τοποθέτηση διαφημίσεων, τράπεζες και εταιρείες είσπραξης οφειλών, νομικές ή συμβουλευτικές εταιρείες που παρέχουν στην Bridge Solutions Hub S.A. επαγγελματικές οικονομικές υπηρεσίες.

(2) Στην περίπτωση Πελάτη που πραγματοποιεί αγορά από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αποδέκτης των δεδομένων είναι επίσης ο πάροχος φιλοξενίας. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται αποκλειστικά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

§ 4. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΕΛΈΓΧΟΥ, ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΌΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΏΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

(1) Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο των προσωπικών του δεδομένων και το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

2 Νομικοί λόγοι για το αίτημα του χρήστη:

(α) Πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - άρθρο 15 RODO

(β) Διόρθωση δεδομένων - άρθρο 16 RODO.

γ) Διαγραφή δεδομένων (το λεγόμενο δικαίωμα στη λήθη )- άρθρο 17 RODO.

(δ) Περιορισμός της επεξεργασίας - άρθρο 18 RODO.

(ε) Φορητότητα δεδομένων - άρθρο 20 RODO.

στ) Ένσταση - άρθρο 21 RODO

(ζ) Ανάκληση της συγκατάθεσης - άρθρο 7 παράγραφος 3 RODO.

(3) Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στο σημείο (2), μπορείτε να στείλετε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: contact@acdoctor.shop.

(4) Στην περίπτωση που ο χρήστης ασκεί το δικαίωμα που απορρέει από τα ανωτέρω δικαιώματα, ο Διαχειριστής συμμορφώνεται με το αίτημα ή αρνείται τη συμμόρφωσή του αμέσως, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή του. Ωστόσο, εάν - λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων - ο Διαχειριστής δεν θα μπορέσει να συμμορφωθεί με το αίτημα εντός ενός μηνός, θα συμμορφωθεί με το αίτημα εντός των επόμενων δύο μηνών, ενημερώνοντας εκ των προτέρων τον χρήστη, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για την προβλεπόμενη παράταση της προθεσμίας και τους λόγους που την επιβάλλουν.

(5) Εάν διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει τις διατάξεις του RODO, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία απευθείας στην εποπτική αρχή: 2 Stawki Street, 00-193 Βαρσοβία.

6 Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τις ακόλουθες περιόδους:

(α) εκτέλεση των συναφθεισών συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων - για την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης και για την περίοδο παραγραφής των αξιώσεων που ορίζεται στη σχετική νομοθεσία,

β) εκπλήρωση των υποχρεώσεων εγγύησης - σύμφωνα με την περίοδο εγγύησης που προκύπτει από τους κανόνες και τους κανονισμούς του διαδικτυακού καταστήματος - διαθέσιμοι στον ιστότοποwww.acdoctor.shop (εφεξής:"κανόνες και κανονισμοί του καταστήματος") και τη σχετική νομοθεσία.

γ) φορολογική εκκαθάριση των πωλήσεων - για περίοδο 5 ετών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πώληση,

δ) μάρκετινγκ των προϊόντων και υπηρεσιών μας - για περίοδο έως και 5 ετών μετά την τελευταία σας αγορά- έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ και να ανακαλέσετε τη σχετική συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή,

ε) πραγματοποίηση επικοινωνιών μάρκετινγκ - έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επικοινωνία ή αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ,

στ) διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων - για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εάν δεν πληρώσετε για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει ή εγείρετε αξιώσεις εναντίον μας - μέχρι να διευθετηθεί η υπόθεση ή να παρέλθει η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων,

ζ) για την τήρηση καταλόγου αντιρρήσεων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ - μέχρι να αποσύρετε την αντίρρησή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του RODO σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του RODO).

η) την απάντηση των ερωτήσεών σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας - για τη διάρκεια της ίδιας της αλληλογραφίας και στη συνέχεια για περίοδο 24 μηνών,

θ) χρήση λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα - για το χρονικό διάστημα που ο Πελάτης διαθέτει λογαριασμό στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του- μετά τη διαγραφή του λογαριασμού από τον Πελάτη, ενδέχεται να εξακολουθήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του Πελάτη για σκοπούς υπεράσπισης έναντι αξιώσεων, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις,

ι) αναλυτικές και στατιστικές δραστηριότητες όσον αφορά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος - για περαιτέρω περίοδο 24 μηνών,

§ 5. COOKIES

1 Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί αρχεία "cookies".

(2) Η εγκατάσταση των cookies είναι απαραίτητη για την ορθή παροχή υπηρεσιών στον Ιστότοπο. Τα αρχεία "cookies" περιέχουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και παρέχουν επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης γενικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις επισκέψεις στην Ιστοσελίδα. Τα cookies και οι παρόμοιες τεχνολογίες δεν επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής στην οποία τοποθετούνται. Η χρήση τους δεν επιφέρει καμία αλλαγή στη διαμόρφωση της συσκευής ή στο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ενδέχεται να κοινοποιηθούν, ανάλογα με το συγκεκριμένο αρχείο/τεχνολογία: σε παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του ιστότοπού μας, παρόχους λύσεων ανάλυσης δεδομένων, παρόχους υπηρεσιών διαδικτυακού μάρκετινγκ, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

(3) Οι τύποι των "cookies" που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο είναι: cookies συνόδου και μόνιμα cookies

α) Τα "cookies περιόδου λειτουργίας" είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη μέχρι να αποσυνδεθεί (εγκαταλείψει τον ιστότοπο).

β) Τα "μόνιμα" "cookies" αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στις παραμέτρους των "cookies" ή μέχρι να διαγραφούν από τον χρήστη.

(4) Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τα δικά του cookies για να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη, τον τύπο του ιστότοπου από τον οποίο ανακατευθύνθηκε ο χρήστης και τον αριθμό των επισκέψεων και τη διάρκεια της επίσκεψης του χρήστη στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές δεν καταγράφουν συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, αλλά χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.

(5) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για την πρόσβαση των cookies στον υπολογιστή του, επιλέγοντάς τα εκ των προτέρων στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα και τον χειρισμό των cookies είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις του λογισμικού σας (browser).

§ 6. ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

(1) Το παρόν έγγραφο ισχύει από τις 30 Μαρτίου 2023.

(2) Το παρόν έγγραφο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Bridge Solutions Hub S.A. και υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση με σκοπό την επικαιροποίηση, ιδίως σε περίπτωση αλλαγών στις νομικές διατάξεις

(3) Ο Διαχειριστής εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα για τους κινδύνους και τις κατηγορίες των προστατευόμενων δεδομένων, και ιδίως για την προστασία των δεδομένων από την πρόσβασή τους σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, από τη λήψη τους από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, από την επεξεργασία τους κατά παράβαση των εφαρμοστέων κανονισμών, καθώς και από την αλλοίωση, την απώλεια, τη ζημία ή την καταστροφή τους.

(4) Ο Διαχειριστής παρέχει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να αποτρέψει την απόκτηση και την τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

(5) Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του RODO και άλλες σχετικές διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password