REGELS

ACDOCTOR.SHOP ONLINE SHOP

§ 1 DEFINITIES

De in het Reglement gebruikte termen hebben de volgende betekenis:

1) Onderneming/Verkoper - een onderneming onder de naam Bridge Solutions Hub S.A. met maatschappelijke zetel in Warschau, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warschau, ingeschreven in het ondernemersregister dat wordt bijgehouden door de Districtsrechtbank in Warschau, 13e Commerciële Afdeling van het Nationaal Gerechtsregister, onder KRS-nummer: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 522 2967030, aandelenkapitaal van 1596529,00 PLN.

2) Cookies - kleine tekstinformatie verzonden door een website en opgeslagen aan de kant van de Klant (meestal op de harde schijf van de computer) in geval van het sluiten van overeenkomsten via de Internetwinkel beheerd door de Vennootschap op www.acdoctor.shop.

3) Werkdagen - betekent werkdagen van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van feestdagen.

4) Derde Leverancier - het bedrijf of de bedrijven die eigenaar of houder zijn van de Producten die door de Onderneming worden verkocht en die zich op dat moment niet in het magazijn van de Onderneming bevinden.

5) Koopformulier - een op de website www.acdoctor.shop ter beschikking gesteld elektronisch formulier dat bij het sluiten van overeenkomsten via de website www.acdoctor.shop kan worden ingevuld en waarin de Klant de voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke gegevens verstrekt, mits:

(a) in het geval van Klanten die consument zijn, ten minste de volgende gegevens in het Aankoopformulier moeten worden verstrekt: e-mailadres, naam en achternaam, woon-/leveradres (straat en huis- en/of pandnummer, postcode en plaats, land, telefoonnummer van de contactpersoon);

b) indien de Klant geen consument is, moeten op het Aankoopformulier minstens de volgende gegevens worden vermeld: e-mailadres, naam en voornaam van de Klant of firmanaam, vestigings-/leveringsadres (straat en huis- en/of pandnummer, postcode en stad, land, telefoonnummer van de contactpersoon), BTW-nummer;

6) Burgerlijk Wetboek - de wet van 23 april 1964 Burgerlijk Wetboek (Staatsblad van 2022, punt 1360, zoals gewijzigd);

7) Consument - een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit en een product bestelt voor doeleinden die niet rechtstreeks verband houden met een economische of beroepsactiviteit in de zin van artikel221 van het Burgerlijk Wetboek;

8) Account - individueel profiel van de Klant, voorzien van een gebruikersnaam (login) en wachtwoord, dat een verzameling vormt van de middelen en gegevens van de Klant in het datacommunicatiesysteem van de Onderneming, met in het bijzonder de gegevens van de Klant over geplaatste Bestellingen.

9) Klant - een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid of een Ondernemer, die geïnteresseerd is in de aankoop van een Product van de Onderneming via de Winkel;

10) Productbezorger - een koeriersbedrijf dat door de Onderneming is gecontracteerd om een pakket bij de Klant af te leveren;

11) Product - onderdelen, accessoires en materialen bestemd voor auto's, met inbegrip van verbruiksartikelen die in de Internetwinkel verkrijgbaar zijn;

12) Ondernemer - natuurlijke personen, rechtspersonen, organisatorische eenheden zonder rechtspersoonlijkheid die een bedrijf voeren en andere entiteiten met een REGON-nummer die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een Product van het Bedrijf via de Internet Shop;

13) Reglement - dit Reglement;

14) Online Winkel - een online dienst waarmee Klanten Producten kunnen bestellen, beschikbaar op www.acdoctor.shop.

15) Overmacht - een externe, onverwachte, onvoorspelbare gebeurtenis buiten de macht van de Partijen (bijv. weersomstandigheden, rellen);

16) Bestelling - de wilsverklaring van de Klant die rechtstreeks gericht is op het plaatsen van een bestelling voor de aankoop van een Product, waarbij met name het soort en het aantal Producten wordt gespecificeerd.

§ 2. ALGEMENE BEPALINGEN

1) Het Reglement legt de beginselen vast voor het gebruik door de Klanten van de Internet Shop www.acdoctor.shop beschikbaar op: www.acdoctor.shop om Producten te bestellen, met name:

a) voorwaarden voor het plaatsen van Bestellingen door de Klanten via de Internet Shop www.acdoctor.shop.

b) voorwaarden voor het plaatsen van een Bestelling;

c) klachtenprocedure.

(2) Het Reglement is beschikbaar op www.acdoctor.shop. De Klant kan kennis nemen van de inhoud ervan op de aangegeven website en kan ook een bestand met het Reglement downloaden om het te allen tijde op te slaan en te reproduceren.

(3) De online shop onder de naam www.acdoctor.shop wordt beheerd door de Vennootschap.

4 Het adres van de Shop en de contactgegevens:

(a) E-mail: contact@acdoctor.shop;

b) Correspondentieadres: 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warschau.

5e De Klant is verplicht de Winkel en zijn functionaliteiten te gebruiken in overeenstemming met de wet, de bepalingen van dit Reglement en goede manieren. Het is verboden om de Winkel te gebruiken op een manier die de persoonlijke rechten van anderen zou kunnen schenden of om inhoud te plaatsen of te verspreiden die vulgair of onwaar is of de persoonlijke rechten, de wet of andere legitieme belangen van de Onderneming of derden kan schenden. Indien u uw persoonlijke of contactgegevens wijzigt, bent u verplicht deze te corrigeren of aan te vullen. De Klant is verplicht zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik van de Winkel.

(6) De Klant kan gebruik maken van de elektronische diensten van de Ondernemingen in de vorm van het aanmaken van een Account. Registratie van een Account vindt plaats door het invullen van een registratieformulier, waarbij ten minste deze Voorwaarden en het Privacybeleid worden geaccepteerd. In het registratieformulier dient de Klant het volgende op te geven: e-mailadres en individueel wachtwoord.

De diensten voor het onderhouden van een Account worden door de Onderneming gratis verstrekt. De Klant kan de Account te allen tijde verwijderen door een verzoek in te dienen bij het Bedrijf:

(a) schriftelijk aan het adres: Bridge Solutions Hub S.A. z o.o. met zetel in Warschau, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warschau of

b) in elektronische vorm aan het adres: contact@acdoctor.shop.

§ 3 BESTELLING PLAATSEN

(1) Om een Product te kopen, moet de Klant ten minste de gegevens verstrekken die in het Bestelformulier zijn vermeld.

(2) Het plaatsen van de Bestelling en het sluiten van het contract gebeurt door het uitvoeren van de volgende handelingen:

(a) het invullen van het Bestelformulier;

b) opgave van de leveringsvorm van het Product;

c) aanvaarding van deze Voorwaarden door de Klant;

d) keuze van een betalingsvorm en betaling door de Klant;

Zodra de Bestelling is ingediend en betaald, bevestigt het Bedrijf onmiddellijk de ontvangst ervan en aanvaardt het tegelijkertijd de Bestelling voor uitvoering. De bevestiging van de ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding voor uitvoering vindt plaats doordat het Bedrijf de Klant het desbetreffende e-mailbericht stuurt naar het e-mailadres van de Klant dat in het Bestelformulier is vermeld en dat ten minste de ontvangstbevestiging van het Bedrijf van de Bestelling en de aanvaarding voor uitvoering en de bevestiging van de totstandkoming van het contract bevat. Na ontvangst door de Klant van bovengenoemd e-mailbericht komt de koopovereenkomst tussen de Klant en het Bedrijf tot stand.

(3) Na ontvangst van de betaling zal het Bedrijf het bestelde Product onmiddellijk verzenden via de door de Klant bij de Bestelling geselecteerde Productleverancier naar het in het Bestelformulier vermelde adres. Het bestelde Product wordt verzonden binnen 7 werkdagen nadat het voor het Product verschuldigde bedrag op de rekening van de Onderneming is bijgeschreven. De Onderneming behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen de levertijd te verlengen tot 10 Werkdagen. Indien de geplande leveringsdatum verder wordt gewijzigd (verlengd), zal het Bedrijf de Klant hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen met de Klant op het door de Klant opgegeven e-mailadres, telefoonnummer of postadres.

4e In het geval van een Bestelling via de Winkel kan de Klant andere adresgegevens opgeven dan die welke tijdens de registratie en het aanmaken van een Account zijn verstrekt.

(5) Leveringen worden uitgevoerd op het grondgebied van de Republiek Polen, in overeenstemming met de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op de Leverancier van het Product. In het geval van bestellingen die via een koeriersdienst worden geleverd, zal het koeriersbedrijf, indien de Klant of een door de Klant gemachtigde persoon niet aanwezig is op het voor de levering van de Bestelling opgegeven adres, een nieuwe poging ondernemen om het Product te leveren. Indien de Klant of de door de Klant gemachtigde persoon opnieuw afwezig is op het opgegeven adres, wordt het Product teruggestuurd naar de Onderneming. In dergelijke omstandigheden kan de bestelling op afspraak met het Bedrijf opnieuw naar de Klant worden verzonden. De kosten voor het opnieuw verzenden van het Product zijn voor rekening van de Klant. Indien de Klant meerdere Producten koopt als onderdeel van één Bestelling, kunnen de bestelde Producten in meer dan één zending naar de Klant worden verzonden. In dat geval draagt de Klant geen extra leveringskosten.

(6) Indien er twijfel bestaat over de juistheid van de gegevens van de Klant, waaronder het leveringsadres, die nodig zijn voor de levering, kan de Onderneming per e-mail of telefoon contact opnemen met de Klant om deze gegevens te verifiëren.

(7) Het Bedrijf zal geen Bestellingen verwerken die onjuist zijn ingevuld of ten aanzien waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat valse of fictieve gegevens zijn verstrekt. In een dergelijk geval zal het Bedrijf, wanneer het de Bestelling annuleert, de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen op het e-mailadres of telefoonnummer dat in het Bestelformulier is vermeld.

(8) De betaling van het Product geschiedt door overschrijving op de bankrekening van de Onderneming, waarvan de gegevens worden vermeld na het correct invullen van het Bestelformulier en de aanvaarding van het Reglement of door middel van een BLIK-toepassing.

(9) De inhoud van de gesloten koopovereenkomst wordt vastgelegd en ter beschikking gesteld van de Klant door:

a) het beschikbaar stellen van deze Voorwaarden door het Bedrijf en aanvaarding door de Klant op de website van de Online Shop en;

b) de verzending aan de Klant van het in § 3 lid 2 van de Voorwaarden bedoelde e-mailbericht. De inhoud van de koopovereenkomst wordt bovendien geregistreerd en beveiligd in het IT-systeem van het Bedrijf.

§ 4. PRODUCTPRIJS

(1) Alle prijzen op de website van de Winkel zijn uitgedrukt in Poolse zloty en inclusief BTW. De prijzen van de Producten op de website van de Winkel zijn exclusief de leveringskosten van de Producten door de Aanbieder van het Product. De totale orderwaarde omvat de prijs van het Product en de leveringskosten.

(2) Het bewijs van aankoop is een BTW-factuur die door de Winkel wordt uitgegeven en bij de aan de Klant verzonden Bestelling wordt gevoegd. Alle financiële transactiekosten zijn ten laste van de Klant.

(3) De leveringskosten van de Producten hangen af van de omvang van de Bestelling en worden door de Onderneming gespecificeerd in de prijslijst die beschikbaar is op de website van de Online Shop tijdens de Bestelling.

(4) De prijslijst en de informatie op de website www.acdoctor.shop vormen geen commercieel aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar slechts een weergave van de door de Onderneming verkochte Producten, daarom garanderen wij geen volledige beschikbaarheid van de Producten. Door een bestelling te plaatsen via de mechanismen die beschikbaar zijn op de webpagina's van de winkel, doet de Klant een aanbod om een bepaald goed te kopen onder de voorwaarden die in de beschrijving van de Goederen zijn vermeld. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant schriftelijk bevestigt dat hij de Goederen heeft ontvangen.

5 De Onderneming is verplicht het Product te leveren in overeenstemming met de gesloten overeenkomst. Daarom is de Klant verplicht de conformiteit van het geleverde Product met het contract te controleren en in geval van onregelmatigheden onmiddellijk contact op te nemen met de Onderneming om de verdere stappen te bepalen.

(6) In geval van levering per koerier dient u, voordat u het Product in ontvangst neemt, te controleren of het tijdens het vervoer niet is beschadigd. Als het Product beschadigd is, mag het pakket niet worden geaccepteerd. In een dergelijk geval is de Klant verplicht zo snel mogelijk contact op te nemen met de Onderneming om de zaak op te helderen.

(7) Als het pakket wordt ontvangen en de Klant ontdekt een defect of schade aan het pakket die niet zichtbaar was bij ontvangst, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

(a) mechanische schade aan de inhoud van de zending,

b) onvolledigheid van het pakket,

c) niet-overeenstemming van de inhoud van het pakket met het voorwerp van de Bestelling.

De Klant is verplicht zo snel mogelijk contact op te nemen met de Verkoper om de zaak op te helderen en de klachtenprocedure in te leiden.

§5. KLACHTENPROCEDURE

(1) De Klant heeft het recht een klacht in te dienen over het Product dat deel uitmaakt van de Bestelling.

2. De Onderneming is jegens de Klant aansprakelijk indien het verkochte Product een gebrek vertoont in de zin van artikel 5561 van het Burgerlijk Wetboek. De omvang en voorwaarden van de aansprakelijkheid van de Onderneming voor gebreken aan het Product worden bepaald door de desbetreffende algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen, met name het Burgerlijk Wetboek (met inbegrip van de artikelen 556-576 van het Burgerlijk Wetboek).

(3) Krachtens artikel 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van de Onderneming uit hoofde van de productgarantie jegens de Klant die geen Consument is, uitgesloten.

(4) De Klant dient een klacht in door een klacht in te dienen betreffende een bepaald Product. Om de behandeling van de klacht te bespoedigen, is het raadzaam om in de klacht te vermelden: de gegevens van de Klant (naam en achternaam of bedrijfsnaam), datum van aanvraag, factuurnummer, naam en hoeveelheid van het Product waarover wordt geklaagd, beschrijving en soort defect, verzoek van de Klant, contactgegevens (telefoon of e-mailadres).

(5) Klachten dienen te worden gericht

(a) schriftelijk aan: Bridge Solutions Hub S.A. gevestigd te Warschau, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warschau - met een aantekening op de enveloppe "Klacht" of

b) in elektronische vorm naar het volgende adres: contact@acdoctor.shop.

Het Bedrijf zal onmiddellijk reageren op de klacht van de Klant, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst door het Bedrijf. Indien de Klant, die een consument is, bij de uitoefening van zijn garantierechten vervanging van het artikel of opheffing van het gebrek heeft geëist of een verklaring van prijsvermindering heeft afgelegd, met vermelding van het bedrag waarmee de prijs moet worden verminderd, en het Bedrijf niet binnen 14 kalenderdagen op deze eis heeft gereageerd, wordt dit geacht, dat hij het verzoek gerechtvaardigd acht. De Onderneming zal alle informatie betreffende de klachtenprocedure aan de Klant verstrekken op het adres en de contactgegevens die de Klant in het klachtenverzoek heeft verstrekt.

(6) De rechten van de Klant die een Consument is, worden geregeld door de bepalingen van de Wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014 (Staatsblad van 2020, punt 287) en de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

(7) Indien het Product een gebrek vertoont, kan de Klant die Consument is:

a) een verklaring afleggen om de prijs te verminderen of de koopovereenkomst te ontbinden, tenzij de Onderneming onmiddellijk en zonder buitensporige overlast voor de Klant het gebrekkige Product vervangt door een gebrekvrij Product of het gebrek opheft. Deze beperking is niet van toepassing indien het Product reeds door het Bedrijf is vervangen of hersteld of indien het Bedrijf zijn verplichting om het Product door een vrij van gebreken te vervangen of het gebrek op te heffen niet is nagekomen. De Klant kan, in plaats van het gebrek te verhelpen zoals voorgesteld door het Bedrijf, eisen dat het Product wordt vervangen door een gebrekvrij Product of, in plaats van het Product te vervangen, eisen dat het gebrek wordt verholpen, tenzij het in overeenstemming brengen met het contract op de door de Klant gekozen wijze onmogelijk is of buitensporige kosten zou vereisen in vergelijking met de door het Bedrijf voorgestelde wijze. Bij de beoordeling van de buitensporigheid van de kosten wordt rekening gehouden met de waarde van het product zonder gebreken, de aard en het belang van het geconstateerde gebrek, alsmede het ongemak dat de Klant zou ondervinden bij een andere wijze van genoegdoening.

b) de eis om het gebrekkige Product te vervangen door een gebrekvrij Product of om het gebrek op te heffen. Het Bedrijf is verplicht om binnen een redelijke termijn het gebrekkige Product te vervangen door een gebrekvrij exemplaar of het gebrek te verwijderen zonder onnodige overlast voor de Klant. De vennootschap kan weigeren aan het verzoek van de klant te voldoen indien het in overeenstemming brengen van het gebrekkige product met de verkoopovereenkomst op de door de klant gekozen wijze onmogelijk is of buitensporige kosten zou meebrengen in vergelijking met de andere mogelijke wijzen om het product in overeenstemming te brengen met de verkoopovereenkomst. De kosten van herstelling of vervanging zijn ten laste van het Bedrijf.

§7. GEBRUIKSVOORWAARDEN

BUITENGERECHTELIJKE KLACHTEN- EN BEROEPSPROCEDURES.

(1) Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid om gebruik te maken van buitengerechtelijke klachten- en vorderingsprocedures door de klant die een consument is en de regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar in de kantoren en op de websites van de districtsombudsmannen (stadsombudsmannen), van maatschappelijke organisaties die zich statutair bezighouden met consumentenbescherming, van de provinciale inspecties van de handelsinspectie en op de volgende internetadressen van het Bureau voor mededinging en consumentenbescherming: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

(2) Een klant die consument is, heeft de volgende voorbeeldige mogelijkheden om gebruik te maken van buitengerechtelijke manieren om klachten en vorderingen te behandelen:

(a) de klant kan zich wenden tot de in artikel 37 van de wet van 15 december 2000 inzake handelsinspectie (Staatsblad 2020, punt 1706, zoals gewijzigd) bedoelde permanente minnelijke consumentenrechtbank om een uit de gesloten koopovereenkomst voortvloeiend geschil te beslechten. Het reglement van orde voor de organisatie en de werking van permanente minnelijke consumentenrechtbanken is opgenomen in het besluit van de minister van Justitie tot vaststelling van het reglement van orde voor de organisatie en de werking van permanente minnelijke rechtbanken bij de provinciale handelsinspecties van 6 juli 2017. (Staatsblad 2017, punt 1356).

b) De Klant heeft het recht om zich op grond van artikel 36 van de wet van 15 december 2000 op de handelsinspectie (van 2020, item 1706, zoals gewijzigd) tot de provinciale inspecteur van de handelsinspectie te wenden om een bemiddelingsprocedure te starten voor de minnelijke schikking van een geschil tussen de Klant en de Onderneming. Informatie over de beginselen en de procedure van bemiddeling door de provinciale inspecteur van de Handelsinspectie is beschikbaar in de kantoren en op de websites van de respectieve provinciale inspecties van de Handelsinspectie.

c) De Klant kan gratis hulp krijgen bij het oplossen van een geschil tussen de Klant en de Verkoper, ook door gebruik te maken van de gratis hulp van een consumentenombudsman van het district (stad) of van een maatschappelijke organisatie die zich statutair bezighoudt met de bescherming van consumenten (bijv. Consumentenbond, Poolse Consumentenbond). 3.

(3) Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening betreffende ODR bij consumentengeschillen) stelt de Onderneming, als in de Unie gevestigde ondernemer die online verkoop- of dienstenovereenkomsten sluit, een elektronische link ter beschikking naar het ODR-platform (Online Dispute Resolution) voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Het e-mailadres van de vennootschap is: contact@acdoctor.shop.

§ 8 HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST

(1) De consument die een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten heeft gesloten, kan de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen en zonder kosten, met uitzondering van de kosten bedoeld in lid 7, herroepen.

(2) De termijn voor herroeping van de koopovereenkomst begint voor de koopovereenkomst ter uitvoering waarvan het bedrijf het product levert - vanaf de inontvangstneming van het product door de consument of een door de consument aangewezen derde, niet zijnde de leverancier van het product, en indien de koopovereenkomst meerdere producten omvat die afzonderlijk, in partijen of in gedeelten worden geleverd - vanaf de inontvangstneming van het laatste product, de laatste partij of het laatste gedeelte, voor andere overeenkomsten - vanaf de datum van de sluiting ervan;

(3) Om daadwerkelijk van de koopovereenkomst af te zien, is het voldoende om vóór het verstrijken van de bovengenoemde termijn een verklaring van herroeping van de koopovereenkomst aan de Onderneming te zenden. De consument kan, maar hoeft geen gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in bijlage nr. 2 bij de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten. De consument kan het modelformulier gebruiken, maar het is niet verplicht.

(4) De verklaring van herroeping van de overeenkomst, voorzien van de handtekening van de Klant, kan per post worden verzonden naar het adres van de Onderneming: Bridge Solutions Hub S.A. met maatschappelijke zetel in Warschau, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warschau, of per e-mail naar contact@acdoctor.shop of kan persoonlijk worden ingediend op de maatschappelijke zetel van de Onderneming.

(5) In het geval van terugtrekking uit de Koopovereenkomst, wordt de overeenkomst als niet gesloten beschouwd voor zover de inhoud van de verklaring van terugtrekking daarop betrekking heeft.

(6) In geval van verzending van de verklaring van herroeping van de koopovereenkomst, bevestigt het Bedrijf onmiddellijk aan de Klant de uitvoering van de opdracht.

(7) De Consument draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het Product bij de uitoefening van het herroepingsrecht van de koopovereenkomst, in de volgende situaties:

a) Indien de Consument een andere wijze van levering van het Product heeft gekozen dan de goedkoopste gewone leveringswijze die beschikbaar is op de Online Shop, is de Onderneming niet verplicht om de Consument de extra kosten te vergoeden.

b) In het geval van een Product dat een dienst is, waarvan de uitvoering - op uitdrukkelijk verzoek van de Consument - is begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, is de Consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht nadat hij een dergelijk verzoek heeft gedaan, verplicht de tot het moment van herroeping verrichte diensten te betalen. Het bedrag van de betaling wordt berekend in verhouding tot de omvang van de prestatie, rekening houdend met de in de overeenkomst overeengekomen prijs of vergoeding. Indien de prijs of vergoeding buitensporig is, wordt dit bedrag berekend op basis van de marktwaarde van de geleverde prestatie.

(8) Het bedrijf betaalt de consument onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de verklaring van de koper dat hij de koopovereenkomst herroept aan het bedrijf is overhandigd, alle gedane betalingen terug, ook die voor de levering van het product (met inachtneming van lid 7 hierboven). Het bedrijf kan de terugbetaling inhouden totdat het het product heeft teruggekregen of de consument het bewijs van terugzending heeft geleverd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

(9) Het bedrijf zal de betaling aan de consument terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als door de consument is gebruikt, tenzij de consument heeft ingestemd met een andere manier van terugbetaling die echter geen extra kosten voor de consument met zich meebrengt, bijvoorbeeld naar het bankrekeningnummer dat de consument in het herroepingsformulier heeft opgegeven.

(10) De consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het product als gevolg van het gebruik van het product die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

(11) Het bedrijf aanvaardt geen pakketten die onder rembours worden teruggestuurd.

12. de Onderneming deelt mee dat overeenkomstig artikel 38 van de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten, het recht om een op afstand gesloten overeenkomst te herroepen niet aan de Consument wordt toegekend, onder meer in het geval van het sluiten van overeenkomsten:

(a) waarbij het voorwerp van de prestatie een niet-gefabriceerd goed is, dat is vervaardigd volgens specificaties van de consument of dat dient om aan zijn geïndividualiseerde behoeften te voldoen;

b) waarbij het voorwerp van de prestatie een zaak is die na levering door zijn aard onlosmakelijk met andere zaken is verbonden.

§ 9 OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

(1) De Klant is verplicht

a) de Online Shop www.acdoctor.shop te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de wet, de bepalingen van het Reglement en de goede zeden;

b) waarheidsgetrouwe persoonsgegevens te verstrekken in het Bestelformulier;

c) de Internet Shop niet te gebruiken om valse bestellingen te doen of persoonlijke gegevens van anderen voor eigen gegevens door te geven, of andere gedragingen die in strijd zijn met de goede zeden.

(2) De Klant verklaart dat alle door hem in welke vorm dan ook verstrekte informatie tijdens het gebruik van de Online Shop en tijdens de afhandeling van de Bestelling en eventuele klachtenprocedure naar beste weten waarheidsgetrouw en correct is.

(3) Het Bedrijf heeft het recht om het plaatsen van een Bestelling in de Online Winkel tijdelijk op te schorten voor de duur van de technische onderhouds- en moderniseringswerkzaamheden aan de website.

(4) De Onderneming heeft het recht zich op elk moment terug te trekken uit de uitvoering van de Bestelling en met name in geval van schending van de Reglementen door de Klant, verstrekking door de Klant van onjuiste persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of gegevens met betrekking tot de betaling. Onverminderd het voorgaande is het Bedrijf gerechtigd passende maatregelen te nemen in geval van schending door de Klant van de bepalingen van de algemeen geldende wetgeving.

§ 10. GESCHILLENREGELING

(1) In geval van een geschil in verband met de uitvoering van het contract trachten de partijen het geschil in der minne op te lossen.

(2) Andere buitengerechtelijke geschillenbeslechting is aangegeven in de inhoud van §7 lid 3 van deze Voorwaarden.

(3) Alle geschillen die tussen de Klant en de Onderneming ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

§ 11 NIEUWSBRIEF

(1) De Klant kan instemmen met het ontvangen van de door de Onderneming beschikbaar gestelde Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief wordt alleen verzonden aan Klanten die de Nieuwsbrief hebben besteld door het betreffende vakje in het registratieformulier of bestelformulier aan te vinken en ermee hebben ingestemd op het opgegeven e-mailadres (e-mailadres) commerciële informatie te ontvangen in de zin van de wet van 18 juli 2002 betreffende de elektronische dienstverlening (Staatsblad van 2020, punt 344, zoals gewijzigd).

(2) Binnen de dienst Nieuwsbrief wordt informatie in de vorm van een elektronische brief (e-mail) per e-mail verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres (e-mailadres). De Nieuwsbrief bevat met name informatie over het productaanbod, lopende promoties en andere informatie over producten die door de Winkel worden aangeboden. De nieuwsbrief wordt gratis verzonden.

(3) De Klant kan te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder kosten, het opgegeven e-mailadres (e-mailadres) waarnaar de Nieuwsbrief wordt gestuurd, wijzigen of zich uit de Nieuwsbrief terugtrekken, door op de link Nieuwsbrief in de voettekst van elke Nieuwsbrief te klikken, zijn e-mailadres (e-mailadres) in het daarvoor bestemde veld in te vullen en vervolgens de knop "Uitschrijven" te selecteren.

§ 12 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

(1) De Onderneming behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, onder meer om rekening te houden met wijzigingen in de wet, wijzigingen in de via de Winkel aangeboden functies, invoering van nieuwe diensten in de Winkel, betere bescherming van de belangen van de Klanten, verduidelijking van kwesties die van belang zijn voor de Klanten, organisatorische wijzigingen aan de kant van de Onderneming, de Vennootschap niet langer in staat is de diensten onder de huidige voorwaarden te verlenen.

(2) Een wijziging van de bepalingen van het Reglement leidt niet tot het verlies van de verworven rechten van de Klant, indien wettelijk verworven.

(3) Alle Bestellingen die door het Bedrijf voor uitvoering worden aanvaard vóór de datum van wijziging van het Reglement worden uitgevoerd op basis van het Reglement dat van kracht was op de datum van plaatsing van de Bestelling door de Klant, tenzij de bepalingen van de nieuwe versie van het Reglement gunstiger zijn voor de Klanten.

(4) Het Bedrijf stelt de Klanten op de hoogte van wijzigingen in het Reglement door relevante informatie te sturen naar de e-mailadressen die zij hebben opgegeven bij het aanmaken van een Account, ten minste 14 dagen voor de ingangsdatum van de geplande wijzigingen. Het Bedrijf zal tevens informatie over wijzigingen in de Voorwaarden op de Website van de Online Winkel plaatsen ten minste 14 dagen voordat de geplande wijzigingen van kracht worden.

(5) Indien de Klant de nieuwe inhoud van de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de informatie over de wijziging van de Algemene Voorwaarden aan het Bedrijf te melden. Indien de Klant niet binnen 14 dagen na de datum van kennisgeving bezwaar maakt, wordt dit geïnterpreteerd als aanvaarding van de nieuwe versie van deze Voorwaarden.

(6) Wijzigingen in de vorm en de aard van de Winkel, met name wijzigingen in de grafische vormgeving van de Winkel, de toevoeging van nieuwe functionaliteiten, afbeeldingen, tenzij deze wijzigingen in strijd zijn met de bepalingen van deze Voorwaarden, vormen geen wijziging van deze Voorwaarden.

§ 13. SLOTBEPALINGEN

De winkel is eigendom van de Vennootschap. Alle handelsmerken, dienstmerken en namen die op de Website worden weergegeven zijn eigendom van de Vennootschap of het recht om ze te gebruiken door de Vennootschap vloeit voort uit afzonderlijke overeenkomsten met bevoegde entiteiten. Tekst, grafisch materiaal en IT-oplossingen op de website www.acdoctor.shop zijn beschermd door de wet, met name door de bepalingen van de wet van 4 februari 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

(2) De winkel, evenals de afzonderlijke elementen ervan, mogen niet worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid of gepubliceerd voor commerciële doeleinden, tenzij de Vennootschap vooraf schriftelijke toestemming geeft.

(3) Noch de gebruikers van de Website, noch de Klanten hebben het recht om de materialen en werken die op de Website zijn geplaatst te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Onderneming op straffe van volledige aansprakelijkheid voor schade aan de Verkoper en de auteurs van de afzonderlijke werken.

(4) Door over te gaan tot het gebruik van de Website wordt de gebruiker volledig verantwoordelijk gehouden voor elk inbreukmakend gedrag en voor elke schade die daaruit voortvloeit, ook tegenover derden.

(5) De minimale hardwarevereisten voor het gebruik van de Online Shop door de Klant zijn als volgt: Mozilla Firefox browser versie 83 of later of Google Chrome browser versie 87 of later met JavaScript ingeschakeld. Bij het gebruik van de Online Shop worden cookies geïnstalleerd op het computersysteem van de Klant. De voorwaarde voor het gebruik van de door de Onderneming elektronisch aangeboden diensten is het toestaan van de installatie van cookies.

(6) Voor zaken die niet in deze Voorwaarden geregeld zijn, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de consumentenrechten.

(7) Het Reglement treedt in werking op 30 maart 2023.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password