Informatie over het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand

Als consument heeft u het recht een op de Website gesloten overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het goed in bezit heeft genomen of waarop een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het goed in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt uw verklaring bijv:

- schriftelijk naar: Magazyn BSH, Taśmowa 1, 02-677 Warszawa

- elektronisch per e-mail naar het volgende adres: contact@acdoctor.shop

Een modelformulier voor herroeping is opgenomen in bijlage nr. 2 bij de Wet inzake consumentenrechten en vormt tevens een bijlage bij het Website Reglement. U kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar het is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u informatie over de uitoefening van uw herroepingsrecht toestuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

In geval van herroeping van deze overeenkomst zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de kosten van levering van de goederen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing gebruik te maken van uw herroepingsrecht, terugbetalen. Wij zullen de betaling terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat u het artikel hebt ontvangen of totdat u ons een bewijs van teruggave hebt verstrekt, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.

Als u het gekochte artikel hebt ontvangen, stuur het dan terug of overhandig het aan ons op het volgende adres: ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw terugtrekking uit de overeenkomst. De termijn is gehaald als u het artikel voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. De directe kosten voor de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het artikel die het gevolg is van uw gebruik van het artikel anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en het functioneren van het artikel vast te stellen.

De bepalingen in deze mededeling betreffende de consument zijn vanaf 1 januari 2021 en voor vanaf die datum gesloten overeenkomsten ook van toepassing op een koper die een natuurlijke persoon is en die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit, wanneer uit de inhoud van deze overeenkomst blijkt dat zij voor deze persoon geen professioneel karakter heeft, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn beroepsactiviteit, dat beschikbaar is op basis van de bepalingen inzake het centraal register en informatie over bedrijfsactiviteiten.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password